Toelichting toestemmingsverklaring AVG t.b.v. verwerking persoonsgegevens

GoodDays neemt jouw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt jouw informatie op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming eist (AVG). In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en met welk doel. Tevens kun je in deze verklaring lezen welke rechten jij hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

GoodDays is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Andrea de Heer is de Functionaris Gegevensbescherming vanGoodDays, zij is te bereiken via andrea.deheer@gooddays.nl


Onze contactgegevens

Hambakenwetering 1
5231 DD ‘s-Hertogenbosch
085 – 4001 044
www.gooddays.nl
contact@gooddays.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

GoodDays verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en je deze aan ons hebt verstrekt t.b.v. het organiseren van thuishulp.

GoodDays verwerkt de volgende (persoons)gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Genoten opleiding


Grondslag waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker rust.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.


Doel waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

 • Voor het opstellen van de Overeenkomst van Opdracht met uw zorgvrager(s)
 • Voor het informeren van uw zorgvrager(s)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uitte kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het gebruik vandeGoodDays app.
 • GoodDays verwerkt ook jouw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

GoodDays neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker vanGoodDays tussen zit.

GoodDays gebruikt computerprogramma's en -systemen om dienstverlening voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te laten verlopen:

 • Verwerkingsprogramma t.b.v. verwerken van jouw persoonsgegevens en documenten, anamnese, overeenkomsten, zorgplanning, accorderen, factureren, etc.
 • Mailsysteem (Outlook)
 • Plan4Flex (Online)
 • Office 365


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoodDays bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld én daarbij rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen.


Delen van persoonsgegevens met derden

GoodDays verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een erkende certificerende instelling mogelijk te maken.


Cookies, of vergelijkbare technieken

GoodDays gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorGoodDays en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarcontact@gooddays.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GoodDays neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons viaandrea.deheer@gooddays.nl.

GoodDays wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen Privacyverklaring

Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, ontvang je tijdig een nieuwe versie vanGoodDays en daarmee vervallen de voorgaande versie(s). Heb je vragen over deze Privacyverklaring? 

Neem dan contact op met: Andrea de Heer, Functionaris Gegevensbescherming van GoodDays.

Whatsapp Linkedin