1. Inleiding

Deze calamiteitenprocedure is opgesteld om ervoor te zorgen datGoodDays BV in overeenstemming is met de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met betrekking tot het melden, onderzoeken en opvolgen van calamiteiten.

2. Definitie van Calamiteit

Een calamiteit wordt gedefinieerd als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die direct of indirect betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, heeft geleid of zou kunnen leiden tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt.

3. Melden van Calamiteiten

a.Intern melden: Alle medewerkers zijn verplicht om een vermoeden van een calamiteit onmiddellijk te melden aan de leidinggevende of de daartoe aangewezenpersoon.b.Melden aan IGJ: Calamiteiten die voldoen aan de meldingscriteria van de IGJ moeten onmiddellijk (uiterlijk binnen 24 uur) worden gemeld via het digitale meldingsformulier op de website van de IGJ.

4. Onderzoek van Calamiteiten

a.Interne Onderzoekscommissie:GoodDays BVstelt onmiddellijk een interne onderzoekscommissie samen, bestaande uit onafhankelijke en gekwalificeerde personen, om de calamiteit te onderzoeken.

b.Rapportage: Het interne onderzoek resulteert in een gedetailleerd rapport, inclusief bevindingen, oorzaken, aanbevelingen voor verbetering en maatregelen ter voorkoming van herhaling.

5. Opvolging en Lering

a.Implementatie van Verbetermaatregelen:GoodDays BVneemt onmiddellijk corrigerende en preventieve maatregelen op basis van de bevindingen van het interne onderzoek.

b.Evaluatie en Lering: De organisatie evalueert periodiek haar calamiteitenprocedure en past deze aan op basis van leerpunten uit eerdere incidenten.

6. Communicatie

a.Cliënten en Betrokkenen:GoodDays BVzorgt voor open en eerlijke communicatie naar cliënten, hun familieleden en andere betrokkenen over de calamiteit en de genomen maatregelen.

b.Communicatie met IGJ: De organisatie onderhoudt regelmatig contact met de IGJ, informeert hen over de voortgang van het onderzoek en de genomen maatregelen.

7. Evaluatie en Monitoring

De calamiteitenprocedure wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat deze effectief blijft in het omgaan met calamiteiten en voldoet aan de eisen van de IGJ.

Whatsapp Linkedin