ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVRAGER VAN GOODDAYS B.V.

ALGEMENE MODULE

1. Algemeen

1.1. Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing? De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard. De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

1.2. Wie zijn ‘u’ en ‘wij/ons’ in de algemene voor waarden? In de module(s) van de algemene voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij/ons’. • Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan). • Met ‘wij/ons’ wordt de zorgaanbieder bedoeld.

1.3. Wie kunnen de algemene voorwaarden wijzigen? De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden: • bij gewijzigde wet- en regelgeving, als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving. Een wijziging van de algemene voorwaarden die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorg aanbieder en financier in werking treedt; of • in alle overige gevallen door ons, na instemming van decliëntenraad. Wij informeren u tijdig over een wijziging van de algemene voorwaarden. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.


2.Betalingsvoorwaarden

2.1. Moet u betalen voor de zorgverlening? U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorg verzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

2.2. Hoeveel moet u betalen? Als u moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

2.3. Op welk moment moet u betalen? Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur die ubinnenvijf werkdagen moet betalen. Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

2.4. Wat gebeurt er als u niet betaalt? Na het verstrijken van de termijn vanvijf werkdagen dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn vanvijf dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

2.5. Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- enprijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.


3. Overige afspraken

3.1. Welke informatie krijgt u? Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over: • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn; • welke aanvullende zorg en eventuele aanvullende diensten wij bieden en de kosten daarvoor; • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen; •onze bereikbaarheid bij een noodsituatie; • onze klachtenregeling; • ons privacyreglement.

3.2. Hoe geven wij informatie? Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

3.3. Welke informatie krijgen wij van u? Voor de aanvang van de zorgverlening: • geeft u ons de naam enbereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring; • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening, waaronder begrepen informatie dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder

3.4. Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie? Voor onze brochures of website worden soms foto's of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto's of video's waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

3.5. Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak af zeggen of verzetten? Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, ten zij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw af spraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis. Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde in komsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.


4. Klachten en geschillen Wanneer u niet tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

Klachten

4.1. Wat kunt u doen met een klacht over ons? Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan. Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven onder4.3 e.v. en op de website van de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Geschillen

4.2. Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?

4.3. Welke procedure geldt er bij een geschil? Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

4.4. Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil? U moet binnen twaalf maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij degeschillencommissie

4.5. Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil? U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (zes weken, eventueel te verlengen tot tien weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

4.6. Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie? U kunt ervoor kiezen om naar de Geschillencommissie te gaan of naar de rechter. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie? Ook wij kunnen een geschil voor leggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

4.7. Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie? De Geschillencommissie behandelt geen geschillen over aansprakelijkheid voor schade boven € 25.000,00. Hiervoor kunt u wel naar de rechter.


5. Einde van de overeenkomst

5.1. Wanneer eindigt de overeenkomst?

De overeenkomst eindigt: • als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken; • als u en wij dat allebei willen; • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder5.2. • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder5.4; • op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen, desgewenst, behulpzaam bij het zoeken naar een passend alternatief; • als het zorgkantoor of dezorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent of in gebreke blijft voor dezorgverleningte betalen; • ingeval van ontbinding door de rechter; • bij uw overlijden.

5.2. Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?

De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als: • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering inzorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling); • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uwnaasten zich zodanig ge draagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden; • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

5.3. Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen? Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder5.2, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

5.4. Kunt u de overeenkomst opzeggen? U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

5.5. Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen? Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

Whatsapp Linkedin